Plan pracy

                                                                     

 KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA  NA  LATA  2014-2019


Priorytety działalności przedszkola na lata 2014-2019

Wspomaganie rozwoju dziecka stosownie do jego potrzeb i możliwości a także ze względu na specyficzne potrzeby edukacyjne i wychowawcze

 1. Wspomaganie dziecka ze specjalnymi potrzebami
 2. Zapewnienie odpowiednich, bezpiecznych i higienicznych warunków do rozwoju zabawy i nauki
 3. Przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
 4. Wdrażanie do dbania o zdrowie, właściwe odżywiane i sprawność fizyczną
 5. Rozwijanie i poszerzanie kontaktów z rodzicami, zachęcanie do realizowania inicjatyw rodziców na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola
 6. Wykorzystywanie techniki i informatyki do uatrakcyjniania zajęć edukacyjnych poprzez prezentacje multimedialne, internet i autorski program komputerowy;
 7. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
 8. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym i współpraca z instytucjami działającymi na rzecz przedszkola
 9. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne i sztukę plastyczną
 10. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej
 11. Stwarzanie warunków do poznawania przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych


Roczny Plan Pracy

Przedszkola Publicznego w Polwicy

na rok szkolny 2014/2015

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 ze zm. )

Roczny Plan Pracy został opracowany w oparciu:

 1. 1.Wnioski wynikające z prowadzonej ewaluacji wewnętrznej oraz prowadzonego nadzoru pedagogicznego:
 • Szkolenie w zakresie prowadzenia dokumentacji pedagogicznej nauczyciela
 • Opracowanie procedury obserwacji i diagnozy dzieci
 • Kształtowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo na placu zabaw, w sali w czasie zabaw i zajęć, na zajęciach indywidualnych, w czasie posiłków, w łazience
 • Ująć w Planie doskonalenia nauczycieli

- praca z dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

- zajęcia muzyczne z dziećmi

- naukę j. angielskiego

 • Szersza współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 1. 2.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
 • Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach
 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
 1. 3.Monitorowanie przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu
 2. 4.Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Ministra Edukacji Narodowej
 • Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach
 • Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci
 • Dzieci są aktywne
 • Przedszkole wspomaga dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
 1. 5.Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
 • Respektowane są normy społeczne
 1. 6.Tematyka kontroli przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
 • Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych
 1. 7.Zadania wynikające z obowiązującego prawa:
 • Realizacja podstawy programowej( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. z 2012 r. , poz. 977 ze zmianą z dnia 30.03.2014 r. )
 • Współpraca z rodzicami ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze zm. )
 • Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej ( Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. , poz. 532)
 • Współpraca z Poradnia Psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi instytucjami ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.)

 

 

 1. I.Działalność dydaktyczno – wychowawcza

Cele główne:

 1. 1.Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci
 2. 2.Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie i sprawność fizyczną
 3. 3.Kształtowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo dziecka
 4. 4.Wdrażanie dzieci do samodzielności i aktywności

RUCH I ZABAWA TO WAŻNA SPRAWA

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN

Systematyczne prowadzenie zajęć ruchowych

- gimnastyka

- ćwiczenia poranne

- zabawy w ogrodzie

Zajęcia dodatkowe

- rytmika

RUCHOWEJ I TAŃCA:

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn

- Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana

- Metoda Carla Orffa

- Ćwiczenia rytmiczne

- Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

 1. A.Rosa

 

 

2 razy w tygodniu

Codziennie

Codziennie

2 razy w tygodniu

Rajd pieszy do jeziora Bajkał w Polwicy

 

Nauczyciele w grupach

lato

Rajd pieszy do lasu z niespodzianką

Nauczyciele grup

jesień

Wyjazd na basen

do Oławy

Nauczyciel gr. II

jesień

Spacer po okolicy

 

Nauczyciele

w ciągu roku

Dzień sportu

 

M. Turzańska

maj

Wycieczka do sali gimnastycznej we Wierzbnie i w Domaniowie

M. Turzańska

wiosna

Zaproszenie sportowców do przedszkola

dyrektor

W ciągu roku


 

DBAM O SWOJE ZDROWIE – WIEM CO JEM

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

Kuchcikowo – samodzielne wykonywanie zdrowych potraw

Nauczyciele

Raz w miesiącu

Piramida żywieniowa

Nauczyciele

Pażdziernik

Samodzielne nakładanie posiłków

nauczyciele

Raz w miesiącu

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ – Akademia Aquafresh

 

Cykl zajęć

Dydaktycznych

- W Plastusiowej krainie

- Skąd się biorą zęby

- Zabawa ze szczotkusiem

- przeganiami Robaczka próchniaczka

- Co należy jeść, by zdrowe zęby mieć

- wizyta w gabinecie stomatologicznym

- żeby zdrowe zęby mieć , trzeba tylko chcieć

 

Nauczyciele w grupach

Raz w tygodniu

Październik- listopad

 

Systematyczne mycie zębów

Nauczyciele w grupach

codziennie

 

Wycieczka do Ośrodka Zdrowia

- gabinet stomatologiczny

- apteka

M. Turzańska

E. Sopata

jesień

 

Przedstawienie dla rodziców o myciu zębów

M. Turzańska

jesień

 

Piosenka dla rodziców „ Hej szczoteczko”

M. Turzańska

Jesień

 

 

 

 

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

 

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

Konkurs – jestem bezpieczny na drodze

M. Turzańska

kwiecień

Konkurs pierwsza pomoc

 1. A.Rosa

lutry

Wycieczka na skrzyżowanie

Nauczyciele

wrzesień

Wycieczka do Oławy

- ruch drogowy

 

M. Turzańska

październik

Udział dzieci w ćwiczeniach próbnej ewakuacji

dyrektor

Wrzesień

Pokaz sprzętu strażackiego i ratowniczego

dyrektor

Festyn w przedszkolu

Pierwsza pomoc -   zachowanie się w trudnych sytuacjach

dyrektor

kwiecień

Pogadanka z policjantem n a temat bezpieczeństwa na drodze

dyrektor

październik

Wprowadzenie zasad bezpiecznego zachowania się w przedszkolu, na podwórku, na ulicy w domu, na wycieczce

Nauczyciele w grupach

Październik

Przedstawienie teatralne w wykonaniu nauczycieli o bezpieczeństwie

 

kwiecień

czerwiec

 

JESTEM SAMODZIELNY

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

Samodzielne mycie zębów

Nauczyciele

codziennie

Nakrywanie i sprzątanie po jedzeniu ( II śniadanie

Nauczyciele w grupach

codziennie

Odkładanie zabawek , układanek, przyborów na swoje miejsce

Nauczyciele w grupach

Po skończonych zajęciach i zabawie

Wprowadzenie dyżurów przy zabawkach, podczas jedzenia, w łazience

Nauczyciele w grupach

W ciągu roku

Wdrażanie do samodzielnego korzystania z toalety

Nauczyciele w grupach

W ciągu dnia

Samodzielne mycie   rąk

Nauczyciele w grupach

W ciągu dnia

Samodzielne ubieranie i rozbieranie się

Nauczyciele w grupach

W ciągu dnia

Udział w wycieczkach, ,spacerach

 

Wg. harmonogramu wycieczek

Samodzielne organizowanie sobie czasu   w zabawie dowolnej

Nauczyciele w grupach

W ciągu dnia

 

 

 

UMIEM WSPÓŁDZIAŁAĆ W GRUPIE

Wprowadzenie kodeksu przedszkolaka

Nauczyciele w grupach

Wrzesień

Czytanie bajek dzieciom przez rodziców, nauczycieli

Nauczyciele

Jeden raz w miesiącu

Nagradzanie dzieci za dobre zachowanie (punkty, naklejki)- Tablica

Nauczyciele w grupach

W ciągu roku

Oglądanie przedstawień w wykonaniu aktorów

Dyrektor

3 razy w ciągu roku

Oglądanie przedstawienia w wykonaniu rodziców

Dyrektor

Czerwiec

 1. II.STWARZANIE SYTUACJI DO ROZWIJANIA ZINTERESOWAŃ I AKTYWNOŚCI DZIECIJ

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

Organizacja uroczystości

Nauczyciele

Według harmonogramu (załącznik nr 1)

Organizacja wycieczek

nauczyciele

Według harmonogramu (załącznik nr 2)

Organizacja konkursów przedszkolnych

nauczyciele

Według harmonogramu konkursów (załącznik nr 3)

Udział w konkursach gminnych i powiatowych

Nauczyciele

Według harmonogramu (załącznik nr 4)

Zajęcia dodatkowe z rytmiki

 1. A.Rosa

Dwa razy w tygodniu

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

E. Suchecka

Dwa razy w tygodniu

Organizacja kącików stałych tematycznych w salach

- kącik książki

- kącik plastyczny

- kącik matematyczny

- kącik przyrodniczy

- kącik teatralny

- kącik klocków

nauczyciele

Wrzesień

Organizowanie kącików czasowych związanych z tematyka zajęć

 

nauczyciele

W ciągu roku

Zakup przyborów do rozwijania sprawności ruchowej

dyrektor

wiosna

Zakup toru przeszkód na plac zabaw

Dyrektor

Rada Rodziców

czerwiec

Wykonanie tablic edukacyjnych do ogrodu (grzyby, zboża)

dyrektor

wiosna

Wykonanie tabliczek z podpisami drzew do ogrodu

dyrektor

wiosna

Wprowadzanie na zajęcia różnych metod aktywizujących

 METODY AKTYWNE OŻYWIAJĄCE DZIAŁANIA PEDAGOGICZNE:

- Pedagogika zabawy Klanza

- Gry planszowe

- Metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów”.

 TECHNIKI PARATEATRALNE:

- Drama

- Technika zmiany ról

- Pantomima

- Teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy.

 

Umożliwienie dzieciom gry na komputerze – zadania matematyczno – logiczne i nauka j. angielskiego

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Sopata

G. Lichota

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po obiedzie

 

 1. III.AKTYWNYMI   PARTNERAMI PRZEDSZKOLA

 

Zapoznanie rodziców z zadaniami wynikającymi z funkcji opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej oraz z innymi zadaniami statutowymi przedszkola

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

Realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci „nowych

Nauczyciel grupy. młodszej

Maj- listopad

Zabranie ogólne z rodzicami- zapoznanie z planami pracy przedszkola, z organizacja pracy przedszkola, wybór Rady Rodziców

 

dyrektor

wrzesień

Zebrania grupowe: organizacja pracy w grupach, plany działalności dydaktyczno – wychowawczej

 

Nauczyciel w grupach

2 razy w roku

Zapoznanie ze Statutem, regulaminami, zarządzeniami, procedurami, podstawą programowa, koncepcją pracy placówki - w szatni, na stronie internetowej placówki

 

dyrektor

Strona internetowa

Tablica w szatni

 

 

Angażowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola, środowiska

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

Pomoc w organizacji różnych działań przedszkola

Dyrektor

W ciągu roku

Udział w zajęciach razem z dziećmi

- zajęcia otwarte

- Dzień Sportu

Nauczyciele w grupach

 

 

Styczeń

czerwiec

Prezentowanie swojego zawodu na zajęciach

Nauczyciele w grupach

Zgodnie z planem pracy w grupie

Przygotowanie przedstawienia przez rodziców dla dzieci

Dyrektor

czerwiec

Prace na rzecz przedszkola

-naprawa zabawek, wykonanie dekoracji,

- zakupy pomocy dydaktycznych

dyrektor

W ciągu roku

Dostarczanie materiałów do zajęć, przyborów plastycznych

Nauczyciele w grupach

W ciągu roku

Udział w konkursach razem z dziećmi

-Gmina Domaniów w oczach dziecka

E. Sopata

kwiecień

Pomoc finansowa na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, wynajem zamku dmuchanego, teatrzyków itp.

Dyrektor

W ciągu roku

Udział rodziców w akcjach dochodowych – ---kiermasz wielkanocny

-kiermasz bożonarodzeniowy

- loteria fantowa

Dyrektor

Grudzień,

Marzec,

czerwiec

 

Wspomaganie działalności wychowawczej rodziców. Integrowanie oddziaływań środowiska rodzinnego i przedszkola

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

Pedagogizacja rodziców na temat wychowywania dzieci, ochrony zdrowia

Dyrektor

Listopad

luty

Konsultacje z dyrektorem, z nauczycielami i specjalistami

dyrektor

Według harmonogramu

Konsultacje z zaproszonym psychologiem,

Lekarzem,

Pielęgniarką

dyrektor

Według harmonogramu

Udostępnianie fachowej literatury z biblioteczki przedszkolnej

dyrektor

W ciągu roku

Włączanie rodziców w kształtowaniu u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w domu i w przedszkolu

Nauczyciele

W ciągu roku

Informowanie o trudnościach i postępach dziecka oraz o stanie gotowości do podjęcia nauki w szkole

nauczyciele

Listopad maj

 

Współdecydowanie rodziców w działalności przedszkola

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

Gromadzenie funduszy i decydowanie o wydatkowaniu przez Rade Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

W ciągu roku

Wydawanie opinii rodziców na temat pracy nauczyciela odbywającego staż

dyrektor

maj

Wydawanie opinii na temat Planu finansowego przedszkola

dyrektor

listopad

Zaangażowanie rodziców w tworzeniu i modyfikowaniu Koncepcji pracy przedszkola

dyrektor

wrzesień

Współdecydowanie Rady Rodziców w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym

dyrektor

W ciągu roku

Wydawanie różnych opinii na temat pracy przedszkola przez wszystkich rodziców za pomocą ankiet, rozmów, skrzynki pytań i wniosków oraz za pomocą poczty elektronicznej

Dyrektor

W ciągu roku

Występowanie Rady Rodziców(jako reprezentacji wszystkich rodziców) z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola

Dyrektor

W ciągu roku

 

 1. IV.Współdziałanie z różnymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty, pomocy dzieciom

Współdziałanie ze szkołami

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

Wycieczka do Szkoły w Wierzbnie

M. Turzańska

jesień

Wycieczka do szkoły w Domaniowie

M. Turzańska

wiosna

 

 

 

 

Współdziałanie z przedszkolem w Danielowicach

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

Przygotowywanie

posiłków dla przedszkola w Danielowicach

dyrektor

W ciągu roku

Udział w przeglądzie piosenki

nauczyciele

kwiecień

Zaproszenie dzieci z Danielowic na zawody sportowe

M. Turzańska

maj

Współdziałanie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Oławie

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

Zwracanie się z prośbą o diagnozę dzieci

Nauczyciele w grupach we współpracy z rodzicami

W ciągu roku

Współpraca w zakresie opracowania i modyfikowania IPET

 

Zespół nauczycieli specjalistów

W ciągu roku

Udzielanie przez Poradnię nauczycielom i specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych

nauczyciel

W ciągu roku

Zaproszenie psychologa do przedszkola w celu prowadzenia edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci

dyrektor

Listopad

Udzielanie przez poradnię wsparcia merytorycznego

dla nauczycieli i specjalistów

Nauczyciele,

specjaliści

W ciągu roku

 

 

 

 

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl